III turnus 14 – 27.07.2024 r., 55 miejsc, Zielony Gościniec - Włodzimierzów

Formularz zgłoszenia uczestnika

Nazwisko*:
Imię*:
Ulica, numer domu/mieszkania*:
Kod pocztowy*:
Miejscowość*:
Data urodzenia*:
Numer PESEL*:
Imię i Nazwisko Rodzica/Opiekuna prawnego*:
Telefon kontaktowy do rodzica / opiekuna*:
Adres e-mail*:
Rozmiar koszulki T-shirt *:
Który raz będziesz z nami?

* Wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych moich/uczestnika będącego pod moją opieką prawną w bazie danych Stowarzyszenia ESTEKA z siedzibą: ul. 11 Listopada 8A , 39-400 Tarnobrzeg i Studio Pro-Media Jarosław Piątkowski z siedzibą: ul. 11 Listopada 8A, 39-400 Tarnobrzeg oraz ich przetwarzanie w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Jednocześnie oświadczam, że moje/uczestnika będącego pod moją opieką prawną dane podaję dobrowolnie oraz iż zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana o nazwie i siedzibie administratora danych, celu ich zbierania, a także o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Klauzula informacyjna Prezes Stowarzyszenia ESTEKA, jako administrator danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101,poz. 926 z późn. zm) przetwarza powyższe dane osobowe realizując ustawowe i statutowe cele, zapewniając im pełną ochronę przez zastosowanie technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wynikających z przepisów prawa. Osobie, której dane dotyczą , przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

* Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego/uczestnika/podopiecznego w formie zdjęć, filmów i materiałów promocyjnych (programy, plakaty, foldery, wydawnictwa, publikacje w internecie i telewizji).